Η Πολιτικη Ποιοτητας της Software Competitiveness International A.E. (SoftCom International)

Επιτυγχάνουμε την ικανοποίηση των Πελατών μας μέσα από τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, των προϊόντων, και των υπηρεσιών μας για να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρίνονται συνεχών ή ακόμα υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του Πελάτη μας και αποτελούν διεθνές σημείο αναφοράς.

Κύριο μέλημα της διοίκησης της SoftCom International είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σχετικά με την Ποιότητα καθώς και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αλλά και η αποτελεσματική χρήση των πόρων της Εταιρείας.

Οι στόχοι της SoftCom International που αφορούν την Ποιότητα συνοψίζονται ως εξής:

 • Να πετύχουμε και να διατηρήσουμε την Ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στο βαθμό που έχουμε υποσχεθεί στους Πελάτες μας, χρησιμοποιώντας την καλύτερη δυνατή διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία.
 • Να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε την εργασία μας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
 • Να παραδώσουμε τις παραγγελίες των Πελατών μας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και σύμφωνα τον προκαθορισμένο προϋπολογισμό και τους συμφωνημένους όρους.
 • Να βελτιώσουμε την Ποιότητα του τελικού προϊόντος βάσει των όσων μας απαντά ο Πελάτης.
 • Να διασφαλίσουμε οργανωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση όλου του προσωπικού, προκειμένου να αποκτήσει την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση για ποιοτική εργασία.
 • Να παρέχουμε βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους Πελάτες μας σε θέματα Ποιότητας.
 • Να υπάρχει συνεχής βελτίωση, όσον αφορά την εκπαίδευση και τις διαδικασίες, στο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας και της συνεχούς προσπάθειας ενθάρρυνσης του προσωπικού να πράξει παρομοίως.
 • Να διατηρήσουμε στενή προσωπική επαφή με τους Πελάτες μας για να διασφαλίζεται συνεχώς η κατανόηση των αναγκών τους και οι ανάγκες των Πελατών τους όσον αφορά την Ποιότητα και τις Υπηρεσίες.
 • Να συνεργαζόμαστε με όλους τους εργαζόμενους για να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο της Ποιότητας και των παρεχομένων Υπηρεσιών σχετικά με τα Προϊόντα της Εταιρείας είναι ικανοποιητικά, επιδιώκοντας παράλληλα την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των εργαζομένων.
 • Στόχευση σε διεθνές σημείο αναφοράς ποιότητας των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων για τη διασφάλιση της συνεχούς διείσδυσης στη διεθνή αγορά, στις τρέχουσες και νέους τομείς της αγοράς.
 • Να πετύχουμε και να διατηρήσουμε την Ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στο βαθμό που έχουμε υποσχεθεί στους Πελάτες μας, χρησιμοποιώντας την καλύτερη δυνατή διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία.
 • Να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε την εργασία μας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
 • Να παραδώσουμε τις παραγγελίες των Πελατών μας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και σύμφωνα τον προκαθορισμένο προϋπολογισμό και τους συμφωνημένους όρους.
 • Να βελτιώσουμε την Ποιότητα του τελικού προϊόντος βάσει των όσων μας απαντά ο Πελάτης.
 • Να διασφαλίσουμε οργανωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση όλου του προσωπικού, προκειμένου να αποκτήσει την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση για ποιοτική εργασία.
 • Να παρέχουμε βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους Πελάτες μας σε θέματα Ποιότητας.
 • Να υπάρχει συνεχής βελτίωση, όσον αφορά την εκπαίδευση και τις διαδικασίες, στο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας και της συνεχούς προσπάθειας ενθάρρυνσης του προσωπικού να πράξει παρομοίως.
 • Να διατηρήσουμε στενή προσωπική επαφή με τους Πελάτες μας για να διασφαλίζεται συνεχώς η κατανόηση των αναγκών τους και οι ανάγκες των Πελατών τους όσον αφορά την Ποιότητα και τις Υπηρεσίες.
 • Να συνεργαζόμαστε με όλους τους εργαζόμενους για να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο της Ποιότητας και των παρεχομένων Υπηρεσιών σχετικά με τα Προϊόντα της Εταιρείας είναι ικανοποιητικά, επιδιώκοντας παράλληλα την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των εργαζομένων.
 • Στόχευση σε διεθνές σημείο αναφοράς ποιότητας των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων για τη διασφάλιση της συνεχούς διείσδυσης στη διεθνή αγορά, στις τρέχουσες και νέους τομείς της αγοράς.

Σε γενικές γραμμές, ο στόχος της SoftCom International είναι η επίτευξη, διατήρηση και βελτίωση της εικόνας και αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροχρόνιες συνεργασίες έτσι ώστε να παρέχει Λύσεις Λογισμικού και Υπηρεσίες Πληροφορικής υψηλής Ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της SoftCom International είναι:

 • Design, Development, Testing, Maintenance, Parametrization of Sofware (Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Έλεγχος, Υποστήριξη και Παραμετροποίηση Λογισμικού).
 • Implementation and/or completion of IT solutions (Υλοποίηση ή και Ολοκλήρωση Λύσεων Πληροφορικής).
 • Software Installation (Εγκατάσταση Λογισμικού).
 • Professional Trainings (Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης).
 • Design, Development, Testing, Maintenance, Parametrization of Sofware (Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Έλεγχος, Υποστήριξη και Παραμετροποίηση Λογισμικού).
 • Implementation and/or completion of IT solutions (Υλοποίηση ή και Ολοκλήρωση Λύσεων Πληροφορικής).
 • Software Installation (Εγκατάσταση Λογισμικού).
 • Professional Trainings (Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης).

SoftCom International Chief Executive Officer

Dr. Ζωή Αικατερινίδη

Σεπτέμβριος 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο